Hva er økonomi?

Ordet økonomi er ikke norsk, men kommer fra det greske språket. To greske ord som betyr hus og lære danner ordet økonomi. Ordet økonomi betyr med andre ord husholdning. Når vi snakker om økonomi er det greit å forstå at vi snakker om en viss enhet eller størrelse. I denne størrelsen foregår det en produksjon og en fordeling. En typisk størrelse er et land eller en kommune. Geografien kan hjelpe oss til å skille økonomiske enheter: nasjonaløkonomi eller global økonomi. Man kan også skille økonomier basert på politikk: markedsøkonomi og planøkonomi.

Utdanning

Økonomi er et veldig viktig fag. Selve faget kalles ofte for samfunnsøkonomi eller sosialøkonomi. Faget går spesielt på hvordan man fordeler verdier og ressurser mellom personer, husholdninger og selskaper, og hvordan dette gjøres effektivt. Økonomi er viktig og derfor viktig å studere hvordan den brukes. Her er spesielt forbruk, sparing og verdiskapning interessert. Egne organisasjoner og byråer bruker tiden sin på å samle og analysere data for å kunne føre statistikker over akkurat dette for å bedre måle hvordan økonomien utvikler seg og hvordan økonomien vokser eller krymper.

Når det snakkes om økonomi snakkes det også ofte om mikro og makroøkonomi. Vi tar derfor en titt på hva dette er og hvordan det best mulig kan forklares.

Mikroøkonomi

Mikroøkonomi er også fra det greske språket. Økonomi har vi tidligere forklart, mens ordet mikro betyr liten. Studiet av en liten del av økonomien kalles mikroøkonomi. Her er spesielt en persons økonomi interessant å studere eller en enkelt bedrift sin økonomi. Ser vi på en person så kan vi studere hvordan han eller hun tjener penger, bruker penger og sparer penger. Ser vi på en bedrift er det interessant å analysere hvordan bedriften produserer, selger (tjener penger) og bruker opptjente midler. Det interessante i dette er for eksempel å se hvordan bedriften kan optimalisere produksjonen.

Makroøkonomi

I delen om mikroøkonomi så vi at mikro betyr liten. Makro betyr det motsatte, nemlig stor. I makroøkonomien verden ser man på internasjonale og nasjonale sammenhenger. Vi så ovenfor at mikroøkonomier ser på enkelte bedrifter eller på spesifikke husholdninger. Makroøkonomene ser på summen av disse mikroøkonomiske aktørene. Sånn sett så henger mikroøkonomien sammen med makroøkonomien. Makroøkonomer fokuserer ofte på spesifikke temaer. Økonomisk vekst og fordeling er et tema som ofte diskuteres. Ser vi på Norge er politiske partier veldig fokusert på økonomisk vekst. Jo mer økonomien vokser jo flere innbyggere blir sysselsatt og jo mer skatteinntekter kommer inn i statskassa. Fordeling er en viktig faktor når det kommer til økonomisk vekst for å hindre at fortjenesten ved veksten ikke bare går til neon få personer eller noen få bedrifter, men kommer hele befolkningen til gode.